Resevillkor

 • 1. Bokning

  Ni måste vara minst 18 år för att få boka hos FlygCity.
  Se till att Ni är noggranna med att uppge korrekt namn. Namnen på samtliga resenärer skall i bokningsprocessen anges så som de stavas i passen. Flygbiljetter är personliga och det går inte att byta namn. Flygbolagen tillåter inte att bokstav/bokstäver ändras i varken förnamn eller efternamn. Om felaktigt namn uppgivits betraktas bokningen som en avbokning och vid eventuell nybokning av korrekt namn kan inte platser och priser garanteras.
  Se till att ange korrekt e-mailadress. All kommunikation från FlygCity till Er sker via uppgiven e-mailadress och/eller hemsida. Meddela FlygCity från Er uppgivna e-mailadress till oss på info@flygcity.se omgående vid ändring av e-mailadress. Det är viktigt att Ni kontrollerar så att vår e-post till Er inte fastnar i Ert spam-filter, då all kommunikation från oss sker via e-post och/eller hemsida.

 • 2. Biljettleverans

  Då FlygCity erhållit betalning e-mailas/skickas reservationsnummer/flygbiljetter/voucher till Er senast påföljande vardag via e-mail.
  Ni som resenärer ansvarar för att korrekt e-mailadress har uppgivits.
  FlygCity ansvarar inte för förkomna resedokument. Har inte resedokumenten kommit till Dig inom 3 vardagar är det viktigt att kontakta FlygCity utan dröjsmål. FlygCity kontaktar då flygbolaget och undersöker om det kan ställas ut en ny flygbiljett. Detta görs då vanligtvis på flygplatsen direkt hos flygbolaget och det tillkommer oftast en avgift som Du som resenär måste betala.

 • 3. Betalning

  Bokning är bindande då villkor för faktura eller delbetalning har godkänts alternativt då betalning till FlygCity har erlagts.
  Ni kan betala med Internetbank via Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea samt via faktura, delbetalning eller med kort.
  Observera att betalning måste ske i tid enligt länk i er orderbekräftelse för att bokning ska vara giltig.

 • 4. Avbokning och ombokning

  Före betalning är beställningar möjliga att avboka utan kostnad.
  Har betalning erlagts och reservationsnummer/flygbiljetter/voucher är utskrivna skall resenären kontakta FlygCity så snart som möjligt vid avbokning. Avbokning innan avresa tas emot via e-mail (info@flygcity.se).
  Då FlygCitys kontor är stängt skall resenären kontakta flygbolaget på avreseflygplatsen.
  Har avbeställningsskydd tecknats och betalts så gäller för avbokning reglerna för avbeställningsskydd enligt nedan.
  Har avbeställningsskydd inte tecknats kan ingen återbetalning ske.

  Möjligheter till ombokning sker enligt flygbolagens regler och dessa regler kring ombokning är vanligtvis mycket stränga dvs oftast kan ingen ombokning ske. Ombokning av en resa måste genomföras innan avgång av det ursprungliga flyget. Ifall ombokning ej sker kommer Ni som resenär förlora biljetten och ingen återbetalning eller ombokning kan ske.

 • 5. Avbeställningsskydd

  FlygCity rekommenderar er som resenärer att teckna FlygCitys avbeställningsskydd.

  Avbeställningsskyddet kan utnyttjas då Ni som resenär tvingas inställa resa pga av att Ni eller Er närstående person drabbas av allvarlig akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall i nära anslutning till då resan ska påbörjas. Med närstående person avses make, maka, sambo, syskon, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led.

  Orsaken till inställandet av resan får inte ha varit känd vid första bokningstillfället. Avbeställningsskyddet täcker inte psykiska åkommor, depression eller akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär under avbeställningsskyddets giltighetstid. Avbeställningsskyddet omfattas inte av sjukdom, olycksfall eller annan följdverkan orsakad av graviditet eller barnafödsel. Avbeställningsskyddet upphör att gälla då resan har påbörjats.

  Avbeställningsskyddet är giltigt endast om det har tecknats i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts. Avbeställningsskydd kan inte tecknas separat efter det att slutbetalning har skett.

  Avbeställning skall ske senast 3 timmar före avresa till FlygCity via e-mail (info@flygcity.se). Är FlygCitys kontor stängt skall avbeställning även ske direkt till transportören (t ex flygbolag). Ni sänder oss ett mail från samma e-postadress som ni har uppgett vid bokning av resa.
  Mailet skall innehålla följande:
  -Ordernummer
  -Vilka resenärer som ska avbokas
  -Anledning till avbokning
  -Ska avbeställningsskyddet utnyttjas?
  Det går inte att ångra en avbokning.

  FlygCitys läkarintyg, biljetter och andra resedokument skall snarast och senast vara FlygCity tillhanda 10 dagar efter dagen för avbokning (FlygCity AB, Brädgårdsvägen 28, 236 32 HÖLLVIKEN). Läkarintyget skall beskriva att sjukdomen är akut, vilken sjukdom det är frågan om och att resan inte kan genomföras. Läkarintyget skall vara stämplat och underskrivet av läkare verksam i Sverige.
  Vid gruppresa lämnas inte ersättning till medförsäkrad. Med gruppresa avses mer än 6 personer eller fler än två familjer som bokat resan tillsammans.

  Premien för avbeställningsskyddet samt tillvalsprodukter återbetalas inte. Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 200 kronor per person.

  Betalning tillbaka sker alltid till samma bank-, betal- och kreditkort från vilket FlygCity tidigare av Er har fått betalt.

  Avbeställningsskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande.

  Högsta ersättningsbelopp är 50000 kronor per person och resa. Dock högst 150 000 kronor per familj. Premien för avbeställningsskyddet återbetalas inte under några omständigheter.

  Hämta läkarintyg »

 • 6. FlygCity Garanti

  FlygCity rekommenderar Er som resenärer att teckna FlygCity garanti där det erbjuds.

  • Garantin gäller endast för reguljärflyg.
  • Garantin är giltig endast om den tecknas i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts.
  • Avbeställning/Avbokning måste ske senast 3 timmar före avresetidpunkten. FlygCity Garanti upphör att gälla då resan har påbörjats.
  • Avbeställning/Avbokning måste ske direkt till FlygCity vardagar 10-16 via info@flygcity.se eller direkt till flygbolaget då FlygCity har stängt. Sker avbeställning till flygbolaget måste ni erhålla giltig avbeställningsbekräftelse i skrift från flygbolaget för att FlygCity Garanti skall var giltig.
  • Premien för FlygCity Garanti samt tillvalsprodukter återbetalas inte. Vid återbetalning tas en självrisk ut om 400 kronor per person.
  • Högsta ersättningsbelopp är 20000 kr per person och resa. Dock högst 50000 kr per familj.
 • 7. Konkursskydd

  FlygCity rekommenderar Er som resenärer att teckna FlygCitys konkursskydd. Konkursskyddet kan utnyttjas då Ni som resenär tvingas inställa resa pga av flygbolagskonkurs. Med FlygCitys konkursskydd får Ni vid flygbolagskonkurs pengarna tillbaka eller ny likvärdig returresa om Ni redan påbörjat Er resa enligt villkoren nedan. Konkursskyddet är giltigt endast om det har tecknats i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts. Konkursskydd kan inte tecknas separat efter det att slutbetalning har skett. Premien för konkursskyddet återbetalas inte. Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 500 kronor per person. Betalning tillbaka sker alltid till samma bank-, betal- och kreditkort från vilket FlygCity tidigare av Er har fått betalt. Konkursskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande. Högsta ersättningsbelopp är 15000 kronor per person och resa. Dock högst 50 000 kronor per familj. Skyddet gäller inte för flygbolag som när biljetten bokades och betalades är under företagsrekonstruktion, registrerade under ”Chapter 11” eller i övrigt är insolvent eller försatt i konkurs. Om du har tecknat konkursskydd men FlygCity blivit återdebiterade på grund av kortreklamation övergår rätten att nyttja konkursskyddet till FlygCity. Vid bokning av paketresa följer FlygCity gällande Paketreselag. Bokning av paketresor omfattas av resegarantin. Läs gärna mer på Kammarkollegiets hemsida. Ni som resenär är då skyddade av garantin och behöver ej köpa vårt konkursskydd.

 • 8. Färdhandlingar

  Det är resenärens skyldighet att kontrollera samtliga färdhandlingar så snart som Ni har erhållit dessa. Kontrollera omgående namn, antal personer, avresetidpunkter, destination, pris etc. Kontakta FlygCity utan dröjsmål då Ni har upptäckt felaktigheter. Av försäljningspersonal givna muntliga löften som är av vikt för resan skall vara skriftligen bekräftade för att kunna åberopas.

 • 9. Pass och visum

  Det är resenärens ansvar att ha ett giltigt pass och i förekommande fall att ha giltiga visum/inresetillstånd till samtliga de länder som skall besökas under resan liksom även transitvisum/visum/inresetillstånd vid mellanlandningar. Särskilda regler kan gälla vid resa för/med minderårig. Om du är osäker på vilka visumregler som gäller kontakta respektive lands ambassad/konsulat. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum.

 • 10. Vaccinering

  Kontrollera med läkare eller vaccinationscentral i god tid före avresan om vaccinering krävs för resans genomförande.

 • 11. Bagage

  För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida. På din flygbiljett ska det finnas angivet information om maxvikt för incheckat bagage.

 • 12. Försäkringar

  Det är resenärens ansvar att se till att han/hon har försäkringar vid resan. Reseförsäkringar kan bokas hos FlygCity. Vi samarbetar med Solid Försäkring och rekommenderar deras försäkringsskydd.

 • 13. Spädbarn och barn

  Barnpriser erbjuds hos de flesta flygbolag för barn som är fyllda 2 år och ännu inte fyllda 12 år. Som spädbarn (infant) räknas barn som (före resan är avslutad) ej hunnit fylla 2 år. Spädbarnet får då inget eget säte utan sitter i vuxens knä. Var vid bokning noggranna med att uppge korrekt ålder på spädbarn och barn. Varje flygbolags regler måste kontrolleras och var därför mycket noggranna med att ange korrekt ålder på barn. Ange alltid barns ålder vid resans hemkomst. Barn under 16 år ej får resa på egen hand utan ledsagning. Vi kan inte hantera rutiner kring ensamåkande barn utan rekommenderar dig att kontakta flygbolaget direkt för hela bokningen.

 • 14. Flygplatsskatter

  I priset som betalas avseende flygresor ingår flygplatsskatter och avgifter. I vissa länder (fåtal) kan det tillkomma lokala avreseskatter som betalas av dig som resenär lokalt till det landets luftfartsmyndighet.

 • 15. Flyg

  FlygCity säljer tur- och returresor om inte enkla biljetter har bokats. Det går inte att låta bli att resa på utresan och tro att returresan kan genomföras. Flygbolagen bokar av returresan om inte utresan har genomförts. Om Ni inte använder utresan (s k "Noshow") blir hemresan automatiskt avbokad. Ingen återbetalning eller ombokning är då möjlig.

  Väljer ni att boka multicity på vår hemsida kombinerar vi i vissa fall två eller flera enkelresor med samma eller olika flygbolag för att tillhandahålla en rundresa med multistop. Det innebär att du har två eller flera separata biljetter och vardera biljett har sina flygregler. Ombokningar, tidtabellsändringar eller andra ändringar av ett av flygen påverkar inte den andra biljetten, och reglerna för det andra flyget gäller fortfarande. Om tex ett av flygen ändras eller ställs in är det andra flygbolaget eller resebyrån inte skyldig att återbetala pengar för den andra delen av resan och erbjuda dig en ny resplan.

 • 16. Hotell

  FlygCity kommer att förse er med voucher/reservationsnummer som skall medtagas till hotellet.

 • 17. Fotbollsbiljetter

  Vid avbokning av betalda fotbollsbiljetter kan ingen återbetalning ske. Detta gäller även då matchtid flyttas så att det inte är möjligt för resenären att se fotbollsmatchen inom tidsramen för beställd resa. Matchdag/matchtid kan ändras på kort varsel. Det åligger kunden att kontrollera evenemangens speldagar och tider innan avresa. Vi och våra leverantörer förbehåller oss rätten att uppgradera matchbiljetter vid varje tidpunkt. I samband med "större" matcher kan årskort levereras till våra kunder. Dessa årskort lämnas tillbaka av kunden enligt bifogad information.

  Mer information om platserna än det som står vid köpet kan vi inte se på förhand, detta p.g.a att biljetter trycks eller distribueras tätt inpå matchen. Biljetter/platser på arenan är ospecificerade om inget annat anges vid bokningstillfälle. Observera att biljetter på långsidan sträcker sig från hörnflagga till hörnflagga. För bokning av centralt placerade sittplatser måste detta önskemål anges vid bokningstillfället. För placering se arena skiss under samtliga lags prislistor. Vi reserverar oss för tryck- och stavfel samt ändringar som tillkommer efter att material gått i tryck eller publicerats på vår hemsida.

  Samtliga sittplatser är på respektive hemmalags sektioner. Det är under inga omständigeter tillåtet att bära det besökande lagets färger.

  Biljetterna är köpta till ett marknadsvärde och kan därför variera i pris. Priset vi tar för en biljett är BETYDLIGT HÖGRE än vad som står förtryckt på biljetten (ibland upp till 5-10 gånger högre). Det slutliga priset på biljetten inkluderar det pris vi betalar på sekundära marknaden, ekonomisk risk och arbete i samband med att få tag på biljetter.

  Vid köp av fler än 2 biljetter kan vi inte garantera att samtliga sittplatser är tillsammans.

  Biljetten/biljetterna levereras med budservice till hotellet (i staden för matchen) SENAST på matchdagen (6 timmar innan avspark).

 • 18. Kryssningar

  Då olika kryssningsbolag har olika regler vad som ingår i en kryssning, t ex vad som får tas med ombord, mattider etc. är det av vikt att Ni som resenär tar del av respektive kryssningsbolags regler i god tid före avresa.

  Vi kan tyvärr inte garantera att fartygen alltid anlöper alla de hamnar som annonserats, eller till punkt och pricka följer den annonserade resrutten. Rederiet och fartygets kapten har rätt att utelämna hamnar, anlöpa andra hamnar, avvika från den annonserade resrutten eller byta med ett annat fartyg eller eller en annan hamn. Vi är inte heller ansvariga för att hålla ankomst- och avresetiderna som annonserats för hamnarna. Ändringar i resrutten företas vanligtvis av hänsyn till gästernas intresse och säkerhet och det utgår ingen kompensation för detta.

 • 19. Bil

  FlygCity har valt att samarbeta med utvalda biluthyrningsföretag. Dessa biluthyrningsföretag ansvarar för bilen. I vissa länder fordras ett internationellt körkort. Kontrollera vilka regler som gäller i det land där Ni ska hyra bilen.

 • 20. Reklamation

  Är Ni inte nöjd med något under Er resa ska Ni som resenär påtala detta direkt under resan så att det finns en chans att lösa detta direkt. Har Ni inte fått hjälp under resan och Ni fortfarande inte är nöjd ska reklamationer skriftligen skickas till oss på FlygCity omgående (FlygCity AB, Brädgårdsvägen 28, 236 32 HÖLLVIKEN).

 • 21. Paketresor

  Vid bokning av paketresa följer FlygCity gällande Paketreselag. Bokning av paketresor omfattas av resegarantin. Läs gärna mer på Kammarkollegiets hemsida. Ni som resenär är då skyddade av garantin och behöver ej köpa vårt konkursskydd.

  Vi kan tyvärr inte garantera att fartygen alltid anlöper alla de hamnar som annonserats, eller till punkt och pricka följer den annonserade resrutten. Rederiet och fartygets kapten har rätt att utelämna hamnar, anlöpa andra hamnar, avvika från den annonserade resrutten eller byta med ett annat fartyg eller eller en annan hamn. Vi är inte heller ansvariga för att hålla ankomst- och avresetiderna som annonserats för hamnarna. Ändringar i resrutten företas vanligtvis av hänsyn till gästernas intresse och säkerhet och det utgår ingen kompensation för detta.

 • 22. Tekniska fel

  FlygCity reserverar sig för tekniska fel samt felaktiga priser. Har något blivit fel kontaktar FlygCity Er snarast möjligt för att i möjligaste mån hitta en lösning.

 • 23. Övrig information

  Ni ansvarar själv för att kontrollera Era flygtider regelbundet för både ut- och hemresa. Ni kan alltid kontrollera Er bokning via den länk som är bifogad på Er e-ticket. Det går givetvis också att kontrollera flygtiderna direkt med flygbolaget. FlygCity ansvarar inte för att informera Er om gällande tidtabellsändringar eller inställda flyg. På https://www.tripcase.com/users/new hittar Ni er tidtabell (Ni kan endast använda Er av A-Z samt 0-9).

  Vi rekommenderar att Ni alltid kontaktar flygbolaget senast 72 timmar före avresa för att "återbekräfta" Er biljett. För check-in tider se respektive flygbolags hemsida. Vi rekommenderar att Ni alltid finns på plats i god tid före Er avresa.

  FlygCity kan inte ta ansvar för kostnader eller andra negativa effekter som hänför sig till ändrade avgångstider, ändrade ankomsttider, ändrade biljetteringsvillkor, överbokningar, inställda flyg, förseningar eller andra händelser som ligger utanför FlygCitys kontroll. Dessa orsaker kan FlygCity inte påverka och kan därmed inte heller ta något ansvar. FlygCity kan inte hållas som ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra. FlygCity förmedlar endast flygbiljetter och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar och inställda flyg.

  Om ni inte har valt vårt Servicepaket löses eventuella tidtabellsförändringar direkt med respektive flygbolag.

  I de fall då flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring eller inställda flyg återbetalas hela summan för den biljett som berörs minus ett hanteringsarvode på 395 kr per person. Observera att erlagd kostnad för ombokning och/eller tillvalsprodukter återbetalas ej.

  Ni hittar information om måltider ombord på Er e-ticket. Märk väl att vissa flygbolag anger tex "Frukost", "Lunch" eller "Dinner" även om mat endast finns till försäljning ombord på flygplanet.

  FlygCity ansvarar inte för kostnader för transport mellan flygplatser, bagagekostnader och checkinavgifter som inte ingår i biljettpriset.

  Vi kan inte hantera rutiner kring ensamåkande barn utan rekommenderar Er att kontakta flygbolaget direkt för hela bokningen.

  Flygbolagen erbjuder gruppriser för sällskap om minst 10 resenärer. Bokar Ni flera bokningar för ett sällskap riskerar Ni att flygbolagen avbokar samtliga resenärer. Kontakta oss vänligen för assistans med bokning av Er gruppresa.

 • 24. Integritetspolicy (GDPR)

  Vid dina kontakter med FlygCity kan vi komma att ta del av och behandla dina personuppgifter. För vidare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy. Klicka här.

 • 25. Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage

  Klicka länk för att öppna dokument: Klicka här.

 • 26. Ansvar för resans genomförande

  FlygCity / AOB Travel AB, agerar som en förmedlare av flygbiljetter på flygbolagens vägnar. Detta betyder att FlygCity inte säljer flygbiljetter i eget namn, utan att flygbiljetten säljs av flygbolaget genom FlygCity. FlygCity ansvarar därför inte gentemot kund om flygbolag går i konkurs, ställer in flyg, gör tidtabellsändringar, skadar eller förlorar bagage eller i övrigt inte levererar enligt avtal gällande transportens genomförande. I dessa fall ska kund rikta eventuella krav direkt till flygbolaget.

  FlygCity är också förmedlare av hotell, hyrbil och övriga arranemang. FlygCity ansvarar därför inte heller mot kund för problem i samband med hotellvistelse eller hyrbil. Sådana problem är respektive hotell eller hyrbilsfirma ansvar. Därför ska eventuella krav med anledning av detta framföras direkt till respektive hotell eller hyrbilsfirma. FlygCity förmedlar tjänster till privatresenärer.